ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล วันดี ปี 2563 เดือน กุมภาพันธ์

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่ / เก่า เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 3 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 4 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 5 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 7 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 8 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 10 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 13 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 14 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
 • 22 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้

2) ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการแต่งงาน/หมั้นหมาย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 14 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 22 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน  เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 8 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 14 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 22 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

4)  ฤกษ์เดินทางไกล  เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 5 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 7 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 8 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 9 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 10 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 14 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 22 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 28 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน  เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถนำของเข้าบ้านได้
 • 5 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 8 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 13 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 17 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถนำพระพุทธรูป ของมงคลเข้าบ้านได้
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 22 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถนำพระพุทธรูป ของมงคลเข้าบ้านได้

6) ฤกษ์ขอเจรจา / ทำสัญญา  เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 3 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 4 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 5 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 7 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 8 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 10 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 13 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 14 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 15 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 28 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 29 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่  เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 4 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 5 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงาม เครื่องประดับ อัญมณี
 • 8 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่
 • 13 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่
 • 14 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจต่างประเทศ ธุรกิจความสวยงาม เครื่องประดับ อัญมณี
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่
 • 22 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจ/เปิดกิจการใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจบันเทิง ท่องเที่ยว ธุรกิจต่างประเทศ

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)  เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 8 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 10 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 17 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 22 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน  เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 2 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถเริ่มงานใหม่ได้
 • 4 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 8 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 10 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 13 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 14 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 29 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้

10) ฤกษ์ของการขอความรัก  เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 8 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 10 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 13 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 14 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้
 • 28 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถทำการได้